SMART моделът е нещо полезно що се отнася до задаване на подходящи и ясни цели и следване на план за постигането им. Полезно умение за всеки е да може да си задава индивидуално цели или да възлага конкретни задачи на други по този модел.

Какво е SMART модел?

Всичко идва от първите букви на думите:

Specific – специфични, конкретни

Measurable – измерими

Achievable – постижими

Realistic – реалистични

Time-based – с краен срок

Как съотнасяме прилагателните към самите цели/задачи?

  • Една задача трябва да е конкретна. Тя трябва да бъде формулирана възможно най-ясно, за да знаете, а и човека отсреща, какво точно искате от него/нея.
  • Задачата трябва да е измерима. Тук говорим за специфични показатели, които да покажат дали успявате да постигнете желания резултат.
  • Целите, които поставяте трябва да са постижими. Идеята тук е да поставите достатъчно предизвикателна, но постижима цел. В противен случай рискувате да демотивирате човека отсреща.
  • Задачата трябва да е реалистична и съществена за човека отсреща. Тук реалистична определяме целта, за чието осъществяване знаем, че има налице достатъчно време и ресурси. Съществена е, когато поне донякъде се припокрива с индивидуалните цели на човека отсреща.
  • Определянето на краен срок е на последно място, но не по значимост. Това е едно от най-полезните умения – да обвързваме целите и задачите с някакъв срок. В противен случай, рискуваме безкрайно разтегляне във времето, което не е никак ефективно.

Примерна цел според SMART модела:

Бих искал екипа ни да подобри резултатите си с 30% спрямо миналото тримесечие. Ние постигнахме такъв резултат тогава, затова целта ни през следващите 3 месеца е да намерим и привлечем още 15 нови клиента.  Успеха на тази задача е решаващ за това дали ще имаме коледен бонус. Ако имате въпроси и коментари относно задачата, обърнете се към мен.

В заключение:

Важен е начина, по който възлагаме задачи и поставяме цели и дали те са достатъчно конкретни, измерими, реални и т.н. В зависимост от това дали следвате модела и покривате горепосочените, се предопределя и успеха на задачата.

Интересувате се от правилно целеполагане, което води до успешно постигнати цели във Вашата фирма?

Пишете ни на: preference.office@gmail.com

Или ни се обадете на: (+359) 894 722 236 / (+359) 894 722 237