Конфликтите са част от ежедневието ни. Там, където две или повече страни взаимодействат, винаги има потенциал за бъдещ конфликт. В тази статия ще разгледаме предимно конфликта на работното място и едни от най-честите причини за възникването. Ще започнем от основното:

Какво е конфликт?

Накратко, това е противопоставяне – било то на гледни точки, цели или идеи. Конфликта, естествено, не носи единствено негативи – той може и да бъде полезен. Това обаче, е само и единствено, когато всички страни са готови да изслушат отсрещната страна, да се поставят на нейно място и да работят по вариант за разрешаването му.

Какви са причините за възникване на конфликт?

Тук е нужно първо да уточним, че те могат да са свързани с работния процес, но може и да са от личностен характер. Ще се спрем на основните от двата вида:

Причини, свързани с работния процес:

  • Липса на добра комуникация: Това е едно от основните предизвикателства пред екипа и неговия ръководител – как да изгради и поддържа добра комуникация. Отсъствието на добра комуникация води до неяснота и …
  • Липса на ясни правила, отговорности и изисквания: В този случай, служителят няма ясна представа за правилата, които трябва да следва, какви точно са отговорностите му, какви са изискванията към него и работата му.
  • Несъгласие: Често при поставена задача, членовете от екипа имат различна идея за това как трябва да бъде свършена тя. Започват да „валят“ предложения, като всеки защитава яростно своя „най-правилен“ начин за работа.

Причини от личностен характер:

  • Трудност при екипната работа: Не всеки е продуктивен, когато работи в екип. Често в практиката се срещаме с хора, които са най-ефективни, когато работят индивидуално. Поставим ли ги в екип, обаче, те не успяват да се нагодят към различните участници и това води до конфликтни ситуации.
  • Разминаване между лични и екипни цели: Често целите, които всеки член на екипа си поставя, не са в хармония с целите, които екипа се опитва да постигне. Това става причина за конфликти както между колеги от екипа, така и между ръководител и служител.

 

Интересувате се от начини за предотвратяването на конфликти във Вашия екип? Пишете ни на: preference.office@gmail.com

Или ни се обадете на : (+359)894 722 236